2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Antecedents and Consequence of Brand Innovation of Online Food Delivery 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มีนาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Uncertain Supply Chain Management 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Growing Science 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Online food delivery, Brand innovation, Brand image, Customer experience quality, Brand equity 
ผู้เขียน
627210006-4 น.ส. ชลธิดา แสวานี [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 2