2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     จังหวัด/รัฐ สกลนคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2565 
     ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 444-457 
     Editors/edition/publisher คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2) ประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 215 รูป/คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 2 ขั้นตอน (two - stages stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNIModified) ในการจัดความต้องการจำเป็น ผลวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) มากที่สุด และการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น้อยที่สุด 2) ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความต้องการจำเป็นมากที่สุด รองลงมา คือ การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามลำดับ 
ผู้เขียน
635050034-6 พระมหา กิตตินนท์ รัตนสิงห์สกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0