2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ High Temperature Alters Leaf Lipid Membrane Composition Associated with Photochemistry of PSII and Membrane Thermostability in Rice Seedlings 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Plants 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (MDPI) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal by MDPI 
     ISBN/ISSN 2223-7747 
     ปีที่ 2022 
     ฉบับที่ 11 
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 1454 
     บทคัดย่อ : Rice cultivated in the tropics is exposed to high temperature (HT) stress which threatens its growth and survival. This study aimed at characterizing the HT response in terms of PSII efficiency and membrane stability, and to identify leaf fatty acid changes that may be associated with HT tolerance or sensitivity of rice genotypes. Twenty-eight-day-old seedlings of two Thai rice cultivars (CN1 and KDML105), a standard heat tolerance (N22), and a heat sensitive (IR64) rice genotype were treated at 42 ◦C for 7 days. Under HT, N22 showed the highest heat tolerance displaying the lowest increase in electrolyte leakage (EL), no increments in malondialdehyde (MDA) and stable maximum quantum yield of PSII efficiency (Fv/Fm). Compared to KDML105 and IR64, CN1 was more tolerant of HT, showing a lower increase in EL and MDA, and less reduction in Fv/Fm. N22 and CN1 showed a higher percentage reduction of unsaturated fatty acids (C18:2 and C18:3), which are the major components of the thylakoid membrane, rendering the optimum thylakoid membrane fluidity and intactness of PSII complex. Moreover, they exhibited sharp increases in long-chain fatty acids, particularly C22:1, while the heat sensitive IR64 and KDML105 showed significant reductions. Dramatic increases in long-chain fatty acids may lead to cuticular wax synthesis which provides protective roles for heat tolerance. Thus, the reduction in unsaturated fatty acid composition of the thylakoid membrane and dramatic increases in long-chain fatty acids may lead to high photosynthetic performance and an enhanced synthesis of cuticular wax which further provided additional protective roles for heat tolerance ability in rice 
     คำสำคัญ fatty acid, heat stress; rice, photosynthesis, membrane stability 
ผู้เขียน
615030056-6 น.ส. ปพิชญา ประเสริฐไทย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
595020052-8 น.ส. วรัญญา แพไธสงค์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0