2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Origin of colossal dielectric performance of rutile-TiO2 by substitution with Y3++Ta5+ dopants: DFT calculations and experimental study 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 เมษายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Materialia 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN 2589-1529 
     ปีที่ 2022 
     ฉบับที่ 22 
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Highly compacted microstructures of Y3++Ta5+ co-doped TiO2 (YTTO) ceramics were fabricated. The YTTO ceramics contain not only the rutile structure but also contains the secondary phase of the microwave dielectric YTaTiO6 particles. The decrease in the mean grain size of the YTTO was attributed to the inhibited grain growth due to the pinning effect of the YTaTiO6 phase particles. The YTTO can exhibit a colossal permittivity (𝜀ˊ ∼ 8.5 × 104) and low dielectric loss (tan𝛿 ∼ 0.021). Moreover, the excellent temperature stability of 𝜀ˊ was found to be less ±15% over a wide temperature range. The semiconducting and highly insulating parts in the YTTO ceramics were proved using impedance spectroscopy. The reduction of Ti4+ to Ti3+ was partially existed due to the substitution of donor Ta5+, leading to the semiconducting grains. The DFT calculation showed that the defect structure of 𝐘3+ 2 𝐕⋅⋅ 0𝐓i3+ was not preferable to create. Therefore, the electron-pinned defect-dipoles were theoretically predicted to be not formed. Instead, the interfacial polarization at the interface between semiconducting grain and insulating grain boundary/microwave YTaTiO6 phase plays a primary role in the overall dielectric properties. 
     คำสำคัญ Colossal permittivity, Interfacial polarization, First principle calculation, TiO2 
ผู้เขียน
617020002-9 นาย ณพปกรณ์ ธนะมูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0