2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างช่องจราจรกับการใช้ความเร็วรถยนต์ส่วนบุคคล 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มิถุนายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN ISSN 1686-9664 
     ปีที่ 41 
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ จากการรายงานมูลเหตุสันนิษฐานหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในระบบ CRIMES (Criminal Record Information Management Enterprise System) ปี พ.ศ.2561 สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากบุคคล การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ การเลือกใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทและหน้าที่ของถนนเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างช่องจราจรและความเร็วรถยนต์ส่วนบุคคล โดยได้ทำการศึกษาทั้งถนนในเขตเมือง และถนนนอกเขตเมือง ในจังหวัดขอนแก่น โดยการเก็บรวบรวมความเร็วของรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 39 แห่ง และวิเคราะห์การถดถอยทางสถิติซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาทำให้ทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างช่องจราจรและความเร็วรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตเมืองได้ค่าความสัมพันธ์ทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% นัยสำคัญ = 0.0001, Adjusted R Square= 0.701 และนอกเขตเมืองได้ค่าความสัมพันธ์ทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% นัยสำคัญ = 0.0001, Adjusted R Square= 0.944 และจากผลการศึกษานี้ทำให้สามารถนำไปวิเคราะห์หรือตัดสินใจออกแบบถนนใหม่หรือปรับปรุงถนนเดิม เพื่อสามารถควบคุมความเร็วและช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเร็วนั้นได้ โดยการควบคุมความกว้างช่องจราจรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  
     คำสำคัญ ความกว้างช่องจราจร ความเร็ว รถยนต์ส่วนบุคคล 
ผู้เขียน
625040116-9 นาย วงศกร ฮาดวิเศษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0