2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ New delay-dependent conditions for finite-time extended dissipativity based non-fragile feedback control for neural networks with mixed interval time-varying delays 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กรกฎาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Mathematics and Computers in Simulation 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier, ScienceDirect 
     ISBN/ISSN 0378-4754 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 201 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 684-713 
     บทคัดย่อ This paper studies the delay-dependent conditions for finite-time extended dissipativity based non-fragile feedback control for neural networks with mixed interval time-varying delays. By applying Jensen’s inequality, an extended Jensen’s double integral inequality, and a free matrix form inequality to the Lyapunov–Krasovskii functional (LKF), delay-dependent conditions are derived and solved by the Matlab control toolbox in terms of linear matrix inequalities (LMIs). By stability criteria, this paper is less conservative than the other works. In addition, we demonstrate the advantage of our obtained methods by five numerical examples. One practical example shows a real-world approach: the quadruple-tank process system (QTPS). 
     คำสำคัญ Finite-time bounded; Neural networks; Extended dissipativity; Non-fragile control; Time-varying delays 
ผู้เขียน
627020004-6 น.ส. ฉันทพิชญ์ ซามาตย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0