2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Changes in Visual Rhetorical Features of New Weekly Magazine Covers Published from 1996 to 2001  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 พฤษภาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร SOUTHERN SEMIOTIC REVIEW 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร SOUTHERN SEMIOTIC REVIEW 
     ISBN/ISSN ISSN 2202-2783 (Online) ISSN 2202-2775 (Print) 
     ปีที่ II 
     ฉบับที่ 16 
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 91-119 
     บทคัดย่อ This article is part of the study “ New Weekly Magazine Covers: A Study on Visual Rhetoric in Magazine Cover Design from 1996 to 2001.” The article is aimed at describing the changes in visual rhetorical elements across 111 New Weekly magazine covers from the launch of the publication in 1996 until 2001. Variations in the relationship between cover images and cover topics were also explored. The study is based on semiotic and visual rhetoric theory and used media content analysis to discuss the merging of three variables: media technology, visual form of the image, and type of image function. Changes in the relationship between the cover images and cover topics were characterized, and these changes were discussed in terms of their connection with New Weekly's short- and long-term marketing goals and brand image construction. According to the study’s literature and interview findings, New Weekly used a total of eight visual rhetoric modes to create its cover images. It adopted and tested these different modes not only to gain short-term market advantages, but also to identify a visual voice that could convey New Weekly’s basic concept of "something new." In other words, innovation related to the magazine’s visual rhetoric mode helped New Weekly to establish its long-term brand image.  
     คำสำคัญ New Weekly , Magazine Cover, Visual Rhetoric, Content Analysis  
ผู้เขียน
617220027-9 Mr. HU LIU [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0