2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการเส้นทางขนส่งเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดส่งสินค้าโดยใช้อัลกอริทึมแบบประหยัด กรณีศึกษา กิจเจริญทรัพย์ชุมแพขนส่ง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤษภาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 119 
     บทคัดย่อ การจัดการเส้นทางขนส่งโดยใช้อัลกอริทึมแบบประหยัดด้วยการลดความสูญเปล่ามีความส าคัญต่อ การลดระยะทางและเวลาขนส่ง ท าให้สามารถลดต้นทุนการจัดส่งสินค้า งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความ สูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้า เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสูญเปล่าที่เกิดจากความ ล่าช้าและเสนอการจัดการเส้นทางขนส่งเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดส่ง สินค้าโดยใช้อัลกอริทึมแบบประหยัด ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลในระดับ ปัจเจกบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแนวทางการสัมภาษณ์ผู้ให้ ข้อมูลหลัก 17 คน และเชิงปริมาณเก็บด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย แผนภูมิการไหล คุณค่ากิจกรรม และโมเดลสมการโครงสร้าง ร่วมกับการจัดเส้นทางการขนส่งด้วยอัลกอริทึม แบบประหยัด ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมเคลื่อนย้ายสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าเป็นความสูญเปล่า ซึ่งการจัด เส้นทางเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าเป็นอันดับแรก จึงเสนอการ จัดการเส้นทางขนส่งเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดส่งสินค้าโดยใช้อัลกอริทึม แบบประหยัด พบว่า สามารถลดระยะทางได้ 0.13 กิโลเมตรต่อรายการต่อวัน และลดระยะเวลาขนส่ง 1.43 นาทีต่อรายการต่อวัน ท าให้ลดต้นทุนการจัดส่งสินค้า 8,164.00 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งในการจัดการเส้นทางขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป  
     คำสำคัญ เส้นทางการขนส่ง ความสูญเปล่า ความล่าช้า สินค้า อัลกอริทึมแบบประหยัด 
ผู้เขียน
635740168-2 น.ส. ธัญญารัตน์ เทพารักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0