2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สมรรถนะการบริหารจัดการในภาวะปกติใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กรกฎาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     ISBN/ISSN 2697-4320 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่ 45 
     เดือน ตุลาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารจัดการในภาวะปกติใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับโรงเรียนคุณภาพ และ 3) เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการในภาวะปกติใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 266 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.976 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับสมรรถนะการบริหารจัดการในภาวะปกติใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ 2. ระดับโรงเรียนคุณภาพ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านนักเรียนคุณภาพ 3. สมรรถนะการบริหารจัดการในภาวะปกติใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ พบว่า มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการสื่อสารดิจิทัลและแรงจูงใจ ด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.767 มีค่าสัมประสิทธิ์อำนาจพยากรณ์โรงเรียนคุณภาพร้อยละ 58.80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถสร้างสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ สมการในรูปคะแนนดิบ Y = 0.785 + 0.160(X3) + 0.202(X2) + 0.188(X5) + 0.144(X1) + 0.124(X4) สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน Zy = 0.165(ZX3) + 0.208(ZX2) + 0.208(ZX5) + 0.151(ZX1) + 0.137(ZX4) 
     คำสำคัญ สมรรถนะการบริหารจัดการ, โรงเรียนคุณภาพ, ภาวะปกติใหม่ 
ผู้เขียน
635440010-8 นาย วิทวัตร หลักคำพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสหวิทยาการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0