2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการพยากรณ์อุปสงค์การใช้ยาในโซ่อุปทาน ภายใต้การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     ISBN/ISSN 1905-9329 
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การพยากรณ์อุปสงค์ , การใช้ยา , โซ่อุปทาน , โคโรนาไวรัส 2019 , คลินิกเวชกรรม  
ผู้เขียน
635740258-1 นาย มาร์ค อุสมาน ปาทาน [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0