2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การขึ้นรูปและการปรับปรุงเหล็กกล้าผสมเพื่อผลิตเป็นบ่าวาล์วเครื่องยนต์ด้วยวิธีโลหะผงวิทยา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมแคนทารี โคราช 
     จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 กรกฎาคม 2565 
     ถึง 8 กรกฎาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 710-717 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้นำเสนอผลการผลิตชิ้นงานบ่าวาล์วด้วยวิธีทางโลหะผงวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้ผงเหล็กกล้าผสมโมลิบดินัม ทองแดง และนิกเกิล (0.5%Mo–1.5%Cu–1.75%Ni) ผสมกับคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.20 ถึง 1.30 โดยน้ำหนัก ทำการอัดขึ้นรูปผงด้วยเครื่องอัดเชิงกลและเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1,120 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนร้อยละ 90 ไฮโดรเจนร้อยละ 10 เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นปล่อยให้เย็นตัวในเตาจนถึงอุณหภูมิห้อง ผลการศึกษาพบว่าภายหลังการเผาผนึก เมื่อปริมาณคาร์บอนเพิ่มขึ้น ความพรุนของชิ้นงานมีค่าเพิ่มขึ้นแต่ความหนาแน่นของชิ้นงานมีค่าลดลง โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานที่มีคาร์บอนร้อยละ 0.2 และ 0.5 ประกอบด้วยเฟสโปรยูเทคตอยด์เฟอร์ไลต์ เพิร์ลไลต์ ออสเทนไนต์ตกค้าง และรูพรุน ในชิ้นงานมีคาร์บอนร้อยละ 1.0 และ 1.3 โครงสร้างจุลภาคประกอบด้วยเฟสโปรยูเทคตอยด์ซีเมนไทต์ เพิร์ลไลต์ ออสเทนไนต์ตกค้าง และรูพรุน เมื่อปริมาณคาร์บอนเพิ่มขึ้นค่าความแข็งของชิ้นงานบ่าวาล์วมีค่าเพิ่มขึ้นโดยมีค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 53.46 HRA ในชิ้นงานที่มีปริมาณคาร์บอน ร้อยละ 1.3 โดยน้ำหนัก 
ผู้เขียน
635040117-8 นาย สาโรช บุญมี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0