2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Accuracy of Fecal Immunochemical Test in Colorectal Cancer Screening: A Meta-analysis  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
     ISBN/ISSN APJCP-2111-7519 
     ปีที่ 23 
     ฉบับที่
     เดือน 2
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 759-766 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ FIT- advance neoplasia- colorectal cancer 
ผู้เขียน
607110013-2 น.ส. นิตยา พวงราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0