2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับคำถามปลายเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มิถุนายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 2) ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับคำถามปลายเปิดให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 จำนวน 50 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ใช้รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 วงจร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เครื่องมือปฏิบัติการ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการวิจัย และ 3) เครื่องมือประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ย 22.58 คิดเป็นร้อยละ 75.27 นักเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล ทักษะการสังเกต ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป และทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลตามลำดับ 2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยเท่ากับ 23.72 คิดเป็นร้อยละ 79.07 นักเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยนักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้านวิเคราะห์ความสำคัญ ด้านวิเคราะห์ความสัมพันธ์และด้านวิเคราะห์หลักการตามลำดับ 
     คำสำคัญ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์/ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์/ การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) คำถามปลายเปิด 
ผู้เขียน
625050184-6 นาง อาทิตยาธร พิทักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0