2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ: กรณีศึกษา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Online) 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 พฤษภาคม 2565 
     ถึง 12 พฤษภาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 487-502 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพวิธีการจำแนกประโยชน์การใช้ที่ดิน ด้วยภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้กล้องมัลติสเปกตรัมที่ติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ การจำแนกข้อมูลภาพ 2 วิธี การจำแนกประเภทแบบไม่ควบคุม และ การจำแนกประเภทแบบควบคุม การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ว่างเปล่า (M) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) พื้นที่เกษตรกรรม (A) พื้นที่น้ำ (W) และพื้นที่ป่าไม้ (F) จากการศึกษาพบว่าการจำแนกที่มีค่าถูกต้องมากที่สุด คือการจำแนกประเภทแบบควบคุม Minimum Distance มีค่า Overall Accuracy ร้อยละ 83.67 และค่า Kappa coefficient ร้อยละ 84 แสดงถึงความถูกต้องโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ แต่มีประสิทธิภาพเหมาะแก่การนำมาใช้ในการจำแนกการ ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมากกว่าการใช้กฎการตัดสินใจแบบ Maximum Likelihood 
ผู้เขียน
635040118-6 น.ส. อารยา พันธ์สวัสดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0