2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Antioxidant and Anticancer Potential of Bioactive Compounds from Rhinacanthus nasutus Cell Suspension Culture 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กรกฎาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Plants 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal by MDPI 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่ 15 
     เดือน สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 20 
     บทคัดย่อ The potential benefits of natural plant extracts have received attention in recent years, encouraging the development of natural products that effectively treat various diseases. This is the first report on establishing callus and cell suspension cultures of Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. A yellow friable callus was successfully induced from in vitro leaf explants on Murashige and Skoog medium supplemented with 1 mg/L 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and 1 mg/L 1-naphthalene acetic acid. A selected friable callus line was used to establish the cell suspension culture with the same medium. The antioxidant assays showed that the leaf- and ethanolic-suspension-cultured cell (SCC) extracts exhibited high antioxidant potential. In addition, the in vitro cytotoxicity revealed by the MTT assay demonstrated potent antiproliferative effects against the oral cancer cell lines ORL-48 and ORL-136 in a dose-dependent manner. Several groups of compounds, including terpenoids, phenolics, flavonoids, quinones, and stilbenes, were identified by UHPLC–QToF–MS, with the same compounds detected in leaf and SCC extracts, including austroinulin, lucidenic acid, esculetin, embelin, and quercetin 3-(2″-p-hydroxybenzoyl-4″-p-coumarylrhamnoside). The present study suggests the value of further investigations for phytochemical production using R. nasutus cell suspension culture. 
     คำสำคัญ anticancer; antioxidant; callus; cell suspension culture; Rhinacanthus nasutus 
ผู้เขียน
607160004-3 น.ส. ภัทราลักษณ์ ส่งเสริม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0