2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Microstructural Modification Hardness and Surface Roughness of Hypereutectic Al-Si Alloys by a Combination of Bismuth and Phosphorus 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กรกฎาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร crystals 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 
     ISBN/ISSN ISSN / eISSN: 2073-4352 
     ปีที่ 2022 
     ฉบับที่ 12(8) 
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 1026 
     บทคัดย่อ This research aimed to investigate the effects of bismuth (Bi) and phosphorus (P) addition on the microstructure and roughness of a B390 hypereutectic Al-Si alloy. Microstructural variation of as-cast alloys showed that P is an effective refiner of primary Si and its distribution, while Bi has the opposite effect. The liquidus temperature increased with greater amounts of P, resulting in a wider solidification range. The solidus temperature increased with Bi content, resulting in a shortened solidification range. The benefit of Bi on eutectic silicon was through changing its morphology from fibrous to lamellar structures. It was observed that both primary Si and eutectic Si were modified when both P and Bi were added to the alloys. For effective refinement, the size of primary Si can be reduced by 50.6% and, the P content should not be less than 0.1 wt% with a Bi content of 0.5–1.0 wt%. Furthermore, an intermetallic phase size reduction also occurs. P addition results in a significant (5.85%) increase in hardness. Adding Bi (up to 1.0 wt%) together with P (up to 0.1 wt%) did not reduce the effect of P on the hardness of the modified alloys. The most effective reduction in roughness achieved during cutting at both low and high speeds was 26.5% and 57.7%, respectively, from modifying the B390 alloy using 0.1 wt%P with 1.0 wt%Bi. 
     คำสำคัญ phosphorus; bismuth; hypereutectic Al-Si alloys; primary silicon; modification 
ผู้เขียน
627040008-6 นาย ปรวิทย์ เจียนดอน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0