2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Musculoskeletal Disorders among Agricultural Workers of Various Cultivation Activities in Upper Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 สิงหาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Safety 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland 
     ISBN/ISSN 2313-576X 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ musculoskeletal disorders; MSDs; cultivating agriculturalist; farmers 
ผู้เขียน
597110017-3 น.ส. วรวรรณ ภูชาดา [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0