2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Facile synthesis of bio-based polyamide derived from epoxidized soybean oil as high-efficiency triboelectic nanogenerator 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กันยายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ACS Sustainable Chemistry & Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Chemical Society (ACS) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ bio-based, epoxidized soybean oil, thermoset, hexamethylenediamine, triboelectric nanogenerator. 
ผู้เขียน
615020002-5 น.ส. วิมลสิริ อินทรบำรุง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0