2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการลดความสูญเปล่าจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กันยายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่ 26 
     เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การปรับปรุงการดาเนินงาน, ความสูญเปล่า, การผลิต, หน้าต่างอลูมิเนียม, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 
ผู้เขียน
635740031-9 นาย ศรัทธาชัย แก้วกงพาน [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0