2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความต้องการจำเป็นของจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กันยายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
     ISBN/ISSN 2392-5787 
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน 2566
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู ปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์ 2) ศึกษาความต้องการจำเป็นของการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์ ประชากร ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2,358 โรงเรียน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane ได้กลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 350 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้ค่าความ เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.967 โดยมีการดำเนินการวิจัยดังนี้ ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และ ความต้องการจำเป็นของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อย แก่นสารสินธุ์  
     คำสำคัญ สภาพปัจจุบัน, สภาพที่พึงประสงค์, ความต้องการจำเป็น , การจัดประสบการณ์การเรียนรู้, ครูปฐมวัย 
ผู้เขียน
617050038-0 น.ส. วรรณกร บาลี [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0