2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์การตลาดในการเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ของงานประติมากรรมไฟเบอร์กลาส หจก.เดอะเบสท์ โคออพเพอเรชั่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 ตุลาคม 2565 
     ถึง 1 ตุลาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 105-114 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษามีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการใช้บริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การเลือกใช้บริการงานประติมากรรมไฟเบอร์กลาส และ 2) เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดในการเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ของ งานประติมากรรมไฟเบอร์กลาส หจก.เดอะเบสท์ โคออพเพอเรชั่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 12 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลรู้จักคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของไฟเบอร์กลาส แต่ไม่เคยใช้บริการ และคาดว่าต้องการใช้บริการในอนาคต ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ทำให้เลือกใช้บริการงานประติมากรรมไฟเบอร์กลาส ได้แก่ การออกแบบงานให้ตรงกับความต้องการ งานมีความสวยงาม โดดเด่นและแสดงถึงอัตลักษณ์ การให้บริการที่ดี พนักงานมีจิตใจแห่งการบริการที่ดี และสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด จากนั้นนำผลที่ได้ไปสังเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั่วไป จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด ได้กลยุทธ์การตลาด จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) เพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ของงานประติมากรรมไฟเบอร์กลาส 2) เพิ่มช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และ 4) การหาลูกค้าใหม่  
ผู้เขียน
635740199-1 น.ส. เลิศลักษณ์ ภูษณวิทย์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0