2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาภาพอนาคตของอุตสาหกรรมกรวดทราย ในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 ตุลาคม 2565 
     ถึง 1 ตุลาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 95-104 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมกรวดทราย ในจังหวัดขอนแก่นภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกรวดทราย จำนวน 12 คน และการวิเคราะห์หาปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อนำมาวางแผนภาพอนาคตทั้ง 3 ภาพ จากผลการศึกษาสรุปแผนภาพอนาคตได้ดังนี้ ภาพอนาคตที่ดีที่สุด คือ การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐตามแผนทุกโครงการ เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นมาก มีการขยายตัวของเมืองและผังเมืองอย่างรวดเร็ว ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ผู้ประกอบการมีจำนวนเท่าเดิม และไม่มีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้า ภาพอนาคตที่ไม่ดีที่สุด คือ ไม่มีงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการภาครัฐ เศรษฐกิจชะลอตัวและหยุดชะงัก ไม่มีการขยายตัวของเมืองและผังเมือง ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้นเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้า ภาพอนาคตที่เป็นไปได้ คือ มีการจัดสรรงบประมาณบางส่วนให้โครงการพัฒนาของภาครัฐ เศรษฐกิจทุกระดับค่อย ๆ มีการปรับตัวดีขึ้น การขยายตัวของเมืองและผังเมืองในบางพื้นที่ ราคาน้ำมันคงตัวหรือปรับตัวขึ้นไม่สูงมาก ผู้ประกอบการมีจำนวนเท่าเดิม ไม่มีคู่แข่งขันรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจ และความต้องการใช้ทรายของลูกค้าเพิ่มขึ้น  
ผู้เขียน
635740198-3 นาย รุ่งโรจน์ เย็นสบาย [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0