2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดคลุมท้องและชุดให้นมบุตรและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าชุดคลุมท้องและชุดให้นมบุตร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 ตุลาคม 2565 
     ถึง 1 ตุลาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 622-630 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดคลุมท้องและชุดให้นมบุตรและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าชุดคลุมท้องและชุดให้นมบุตรของสุภาพสตรีที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร กลุ่มตัวอย่างเป็นสุภาพสตรีที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร อายุระหว่าง 22-35 ปี จำนวน 400 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ซื้อชุดคลุมท้องและเสื้อผ้าของแบรนด์ทั่วไปที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เพจเฟซบุ๊ก อิสตาแกรม ไลน์ เนื่องจากมีชุดให้เลือกหลากหลายรูปแบบ และสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าชุดคลุมท้องและชุดให้นมบุตร ที่มีความสำคัญระดับมากที่สุด ได้แก่ ความสะดวกสบายเมื่อสวมใส่ การออกแบบชุดคลุมท้องที่สวยงาม และทันสมัย การระบุราคาอย่างชัดเจน การตั้งระดับราคาตามปริมาณการซื้อ การเข้าถึงร้านค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ความหลากหลายช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ การรีวิวสินค้าจากผู้ใช้จริง การจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการซื้อในเทศกาลต่าง ๆ  
ผู้เขียน
635740191-7 น.ส. ภรรครมล อุยตระกูล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0