2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจัดสรร ความต้องการ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้ต้องการที่อยู่อาศัย ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 ตุลาคม 2565 
     ถึง 1 ตุลาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 36-44 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจัดสรร ความต้องการ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้ต้องการที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า วัตถุประสงค์ในการซื้อเพราะต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ต้องการซื้อบ้านที่พร้อมเข้าอยู่ โดยมีพื้นที่ใช้สอย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ จำนวน 2 คัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรที่มีความสำคัญระดับมากที่สุด ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พื้นที่ใช้สอย สาธารณูปโภค การจัดการนิติบุคคล ราคาบ้าน อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระ ทำเลที่ตั้งของโครงการ ความสะดวกในการเดินทาง ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การรับประกันโครงสร้างและซ่อมบำรุง บ้านตัวอย่าง ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน บริการสินเชื่อให้แก่ลูกค้า พนักงานขายให้คำแนะและคำปรึกษา ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรได้ 
ผู้เขียน
635740154-3 น.ส. ชุรีย์พร กิ่งโรชา [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0