2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์เพลงพื้นบ้านภาคใต้ร่วมสมัยของเอกชัย ศรีวิชัย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ทีทัศน์วัฒนธรรม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ กระบวนการสร้างสรรค์ เพลงพื้นบ้านภาคใต้ร่วมสมัย เอกชัย ศรีวิชัย 
ผู้เขียน
607220021-0 น.ส. สุตาภัทร พัวสวัสดีเทพ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0