2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เอกชัย ศรีวิชัย กับการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพลงพื้นบ้านภาคใต้ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กรกฎาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ศรีสุริยะวิชาการ : การบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ และงานสร้างสรรค์ ในโลกาเทศาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืน 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 กรกฎาคม 2565 
     ถึง 22 กรกฎาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-7 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607220021-0 น.ส. สุตาภัทร พัวสวัสดีเทพ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0