2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนากิจกรรมดนตรีสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล จังหวัดขอนแก่น โดยใช้นวัตกรรมเครื่องดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ ประเภทเครื่องดีดและเครื่องตี 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 ตุลาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN 1685-2699 
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมดนตรีสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล โดยใช้นวัตกรรมเครื่องดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ ประเภทเครื่องดีดและเครื่องตี กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแล จำนวน 10 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง 1 คน และผู้ดูแล 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ร่างแผนกิจกรรมดนตรีสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล, นวัตกรรมเครื่องดนตรีสำหรับผู้สูงอายุประเภทเครื่องดีด และเครื่องตี และแบบสังเกต ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมดนตรีที่พัฒนาขึ้นในวงจรที่ 1, 2 และ 3 อาสาสมัครสามารถเข้าใจและปฏิบัติเครื่องดนตรีและบทเพลงได้ นอกจากนั้นกิจกรรมยังสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแลในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และผู้วิจัยสังเกตพบว่า อาสาสมัครปฏิบัติกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานและมีความสุข  
     คำสำคัญ ผู้ป่วยติดเตียง / ดนตรีสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล / การพัฒนากิจกรรมดนตรี 
ผู้เขียน
625220009-8 น.ส. ดุจฤดี บำเพ็ญผล [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0