2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยทํานายความสําเร็จในการควบคุม ปริมาณไวรัสในเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส คลินิกโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลตติยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 พฤศจิกายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ISBN/ISSN 2351-0358 
     ปีที่ 40 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม –ธันวาคม 2565
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปริมาณไวรัส ปัจจัยทำนาย 
ผู้เขียน
605060001-2 น.ส. กุลธิมา เขียวไกล [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0