2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Chromosome study of Rasbora trilineata and Rasbora borapetensis (Cyprinidae, Cypriniformes): Reveal by conventional staining technique 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กรกฎาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Mahasarakham University 
     ISBN/ISSN 2697-6110 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 29-39 
     บทคัดย่อ The present study aims to construct the karyotype and idiogram of two Rasbora, namely Rasbora trilineata and R. borapetensis. Specimens were collected from Salween, Song Kharm, Mae Khlong basin and Sirindhorn Peat Swamp Forest, Thailand. Fish chromosome preparation was prepared directly from renal cells. Conventional staining technique was applied to stain the chromosomes with Giemsa’s solution. The results showed that two species the number of diploid chromosomes is 2n=50. The fundamental number (NF) of R. trilineata is 100, while R. borapetensis is 98. The types of chromosomes of R. trilineata were 12 metacentric, 24 submetacentric and 14 acrocentric chromosomes, and R. borapetensis eight metacentric 18 submetacentric, 20 acrocentric and four telocentric chromosomes. The karyotype formula are as follows: R. trilineata 2n (50) = 12m+24sm+14a, R. borapetensis 2n (50) = 8m+18sm+20a+4t 
     คำสำคัญ Karyotype, Rasbora trilineata, Rasbora borapetensis 
ผู้เขียน
637020003-9 นาย สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567020023-6 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุมาลี พิมพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0