2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Genetic Comparisons of Body Weight, Average Daily Gain, and Breast Circumference between Slow-Growing Thai Native Chickens (Pradu Hang dum) Raised On-Site Farm and On-Station 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 ธันวาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Veterinary Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
     ISBN/ISSN 2306-7381 
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ To ensure that any new technology developed within an experimental station is appropriate to the community’s needs and compatible with the existing systems, on-site farm research is an important component in examining the effectiveness of agricultural research. The present study examined the growth performance and genetics of Thai native chickens under conditions typically experienced by farmers on smallholder farms (on-site farms) compared with at an experimental unit (on-station). There were 1694 Thai native chickens (Pradu Hang dum) used in this experiment, and they were divided into 613 chickens for the on-station and 1081 chickens for the on-site farm experiments. The individual chicken data included the birth weight (BW0) and body weight at 4, 8, 12, and 16 weeks of age (BW4, BW8, BW12, and BW16, respectively), ADG from 0–4, 4–8, 8–12, 12–16 weeks of age (ADG0–4, ADG4–8, ADG8–12, ADG12–16, respectively), and breast circumference at 8, 12, and 16 weeks of age (BrC8, BrC12, BrC16, respectively). A multiple traits animal model and a selection index were used to estimate the variance components, genetic parameters, and breeding values of growth traits. The results showed that the body weight, average daily gain, and breast circumference at 8, 12, and 16 weeks of age of Thai native chickens raised on-station were higher than those raised on-site at the farm among mixed-sex and sex-segregated chickens, while the birth weight and body weight at four weeks of age (BW0 and BW4) and ADG from 0–4 weeks of age (ADG0–4) were not significantly different (p > 0.05). The heritability estimates of body weight, average daily gain, and breast circumference in the chickens raised at the on-site farm and on-station were moderate to high, with on-station values slightly higher than on-site farm values. The heritability estimates of body weight were 0.236 to 0.499 for the on-site farm, and 0.291 to 0.499 for on-station. For average daily gain, the heritability estimates were 0.274 to 0.283 for the on-site farm and 0.298 to 0.313 for on-station; meanwhile, and for breast circumference, the heritability estimates were 0.204 to 0.268 for the on-site farm and 0.278 to 0.296 for on-station. Both phenotypic and genetic correlations among and between growth traits were positive and ranged from low to high values. The top 20% of the estimated breeding values and selection indices in the on-site farm and on-station experiments showed that the body weight at eight weeks of age (BW8), ADG from 4–8 weeks of age (ADG4–8), and breast circumference at eight weeks of age (BrC8) should be used as selection criteria for Thai native chicken breeding programs. In conclusion, the genetic parameters and breeding values in on-station experiments showed that the breeding program by selection index for improving growth performance is valid. Therefore, to implement such a breeding program in an on-site farm, an intensive or semi-intensive farm system should be considered to minimize the effect of genotype-environment interaction. 
     คำสำคัญ growth performance; genetic parameters; indigenous chicken; estimated breeding value; selection index 
ผู้เขียน
615030038-8 น.ส. นิธิพร ชายกวด [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
617030025-1 น.ส. วิภาส เหลืองบุตรนาค
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0