2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานกำจัดของเสียอันตรายโดยวิธีการฝังกลบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 ธันวาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
     ISBN/ISSN 2730-2148 
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม–ธันวาคม 2565
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า 1-12 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น ท็อปสิส การใช้จุดเซนทรอยด์จากการจัดลำดับ โรงงานฝังกลบของเสียอันตราย การเลือกตำแหน่งที่ตั้ง 
ผู้เขียน
625040018-9 นาย เชษฐพงษ์ แสวงแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0