2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Topic Modeling on Crowd Trading Ideas for Digital Asset Price Prediction 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มกราคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Applied Engineering & Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Roman Science Publications  
     ISBN/ISSN ISSN: 2633-4828 
     ปีที่  
     ฉบับที่
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า 6-12 
     บทคัดย่อ Tradingview is the most widely recognized social network platform for stock and digital asset trading, which a number of investors access to share their thoughts on investments each day. The present study sought to analyze contents published in the “Ideas” forum on Tradingview from November 2021 – October 2022 using topic modeling through Latent Dirichlet Allocation (LDA). The results demonstrated that 9,553 texts drawn from Tradingview’s Ideas were classified into six topics about digital asset trading. Based on the hypothesis and the prediction, it was found that the most shared idea, particularly 3,354 texts, concerning trading strategy and risk/profit, followed by 3,101 about trend line, high/low price pattern, and support/resistance. The number of texts on both topics accounted for 67.56%. It can be implied that investments in digital assets require good strategies, risk management, analysis of price trends, and knowledge of support and resistance. Identifying significant words and topics using LDA uncovers a larger number of words latent in the texts than hypothesiz. 
     คำสำคัญ digital assets, crowd idea user, topic modeling; Latent Dirichlet Allocation, digital trading, trading ideas  
ผู้เขียน
607080012-9 นาย เสกศักดิ์ ปราบพาลา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0