2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพยากรณ์ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์การซื้อขายจากความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มกราคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN :2228-8457 
     ปีที่ 41 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ สินทรัพย์ดิจิทัลนอกจากจะทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางการเงินที่สามารถใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แล้ว ยังมีคุณสมบัติของการเป็นเครื่องมือในการลงทุนเช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่น เช่น หุ้น ทองคำ และฟอเรกซ์ เป็นต้น นั่นคือราคาของสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนตลอดเวลา การคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์เหล่านี้จึงเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจ และมีการใช้เทคนิคหลากหลายวิธีในการพยากรณ์ ในบทความนี้เราศึกษาเกี่ยวกับการคาดการณ์ราคาบิทคอยน์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในการลงทุนมากที่สุด ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้ที่มีการแบ่งปันแนวคิด เทคนิค และบทวิเคราะห์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในแพลตฟอร์ม Trading view ซึ่งเป็นชุมชนของนักลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565- 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 8,725 ข้อความ ทำการวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) ของข้อความ เพื่อจำแนกประเภทของข้อความเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้อความเชิงบวก สัมพันธ์กับการซื้อ (Long Position), ข้อความเชิงลบ สัมพันธ์กับการขาย(Short Position) และ ข้อความที่เป็นกลาง สัมพันธ์กับการไม่ควรทำธุรกรรม (Neutral) แล้วสร้างแบบจำลอง โดยพิจารณาจากความคิดเห็นส่วนใหญ่ว่าควรซื้อหรือขายมากกว่ากัน แล้วถ่วงน้ำหนักด้วยค่าเฉลี่ยของ Probability ของการ Sentiment เมื่อเปรียบเทียบกับสมมุติฐานเบื้องต้นที่เชื่อว่าความคิดเห็นของผู้ใช้จำนวนมากสามารถใช้ในการพยากรณ์ราคาสินทรัพย์ได้อย่างแม่นยำถึง 89% ด้วยเทคนิคที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถนำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน รวมถึงคาดการณ์ความผันผวนของราคาในระยะสั้นได้  
     คำสำคัญ digital assets, crowd idea user, sentiment analysis; price prediction, digital trading, trading ideas 
ผู้เขียน
607080012-9 นาย เสกศักดิ์ ปราบพาลา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0