2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Influence of Semen Collection Frequency and Seasonal Variations on Fresh and Frozen Semen Quality in Thai Native Roosters 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กุมภาพันธ์ 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Animals  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ season; semen collection frequency; rooster semen; Thai native chicken 
ผู้เขียน
635030044-5 น.ส. มารวย พิมพ์ประเสริฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
597030010-2 นาย ธีรภัทร แก้วกัณหา
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0