2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Growth and physiological responses to different paclobutrazol concentrations in the formative sugarcane developmental stage 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มกราคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Khon Kaen University,Research and Technology Transfer Affairs Division 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Plant height, Biomass allocation, Chlorophyll content, Root traits, Plant growth retardant 
ผู้เขียน
635030011-0 น.ส. ศรินธร ทองก่ำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0