2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 มีนาคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
     ISBN/ISSN 2773-9791 (Online) 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ การวิจัยนี้มุ่งตอบคำถามที่ว่า ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อ.) ร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการดำเนินการร่วมกันอย่างไร ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวนทั้งสิ้น 26 คน โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่มาจาก 4 กลุ่ม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกำนัน ในอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการสั่งการจากบนลงล่างเป็นลำดับ จาก ศบค. ไปยัง ศบค.มท., ศปก.จ, ศปก.อ., และ ศปก.ต. แต่ขาดการขับเคลื่อนของ ศปก.อ. อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง การดำเนินงานจึงเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและทันท่วงที ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การสั่งการจากระดับบนสู่ล่าง ทำให้อำนาจการตัดสินใจกระจุกอยู่ที่ส่วนกลาง การบริหารทรัพยากรเงิน คน สิ่งของ โดยเฉพาะวัคซีน ต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลาง ทั้งที่การป้องกันและเยียวยาต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ฉะนั้น การบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการที่เข้มข้นและต่อเนื่อง จะทำให้มีการขับเคลื่อนกลไกการควบคุมโรคเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น การให้ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีอำนาจตัดสินใจ จะทำให้การบริหารจัดการการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
     คำสำคัญ โควิด-19, การบูรณาการ, ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค 
ผู้เขียน
635280069-5 น.ส. ธรรณญธร ดลปัดชา [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0