2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of Conductive Agents on Electrochemical Performance of Water-Based LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 Cathodes for Cylindrical Cell Production of Lithium-Ion Batteries  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The international conference on energy storage technology and applications (ICESTA 2021) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Centre of Excellence for Electrical Energy Storage Technology, Universitas Sebelas Maret 
     สถานที่จัดประชุม Centre of Excellence for Electrical Energy Storage Technology, Universitas Sebelas Maret 
     จังหวัด/รัฐ Surakarta, Indonesia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 มีนาคม 2566 
     ถึง 22 มีนาคม 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2022 
     Issue (เล่มที่) 417 
     หน้าที่พิมพ์ 169-176 
     Editors/edition/publisher Defect and Diffusion Forum 
     บทคัดย่อ Lithium-ion batteries have received much attention for their potential use in electric vehicles (EV's) and portable electronic devices. Fabrication of lithium ion (Li-ion) batteries via ecologically sound (green) processes is also of great interest. Typically, in the production of cathode electrodes, organic solvents such as N-methyl-pyrrolidone (NMP) are used, but these chemicals are toxic. Water-based processing of LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 (NMC) for manufacturing cathode electrodes can provide a more environmental friendly option. In this work, water soluble styrene butadiene copolymer (SBR) and carboxymethyl cellulose (CMC) are used as binders. The active material ratio was set at 90%. The electrochemical performance of water-based NMC electrodes is examined. Additionally, various conductive agents were considered including acetylene black (A) and graphite (B). The particle sizes of conductive agent affect the electrochemical performance of the batteries. Our results show that replacing the conventional organic solvent-based manufacturing route for NMC cathodes with a water-based process is a promising way to fabricate Li-ion batteries with comparable electrochemical behavior, while avoiding toxic process materials and simultaneously reducing the overall manufacturing costs. 
ผู้เขียน
645020011-7 นาย คมศักดิ์ อรัญมาลา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Best presenter ICESTA 2021 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Centre of Excellence for Electrical Energy Storage Technology, Universitas Sebelas Maret 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 27 ตุลาคม 2564 
แนบไฟล์
Citation 0