2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ หม้อน้ำหรือแจกันแห่งความอุดมสมบูรณ์ ในภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 5 ศิลปะสร้างโลก 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 13 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1037-1047 
     Editors/edition/publisher หม้อน้ำ แจกัน ความอุดมสมบูรณ์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) การศึกษาความหมายและหลักฐานหม้อน้ำและแจกันแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่พบในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2) การสำรวจและวิเคราะห์หม้อนน้ำและแจกันแห่งความอุดมสมบูรณ์ในภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลทางเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ใช้วิธีการสังเกต บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์รูปทรง บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์หม้อนน้ำและแจกันที่พบในภาพจิตรกรรมฝาหนังอีสาน จำนวน 5 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม และขอนแก่น ผลการศึกษาที่ได้สามารถสะท้อนภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงเป็นแนวทางการพัฒนาต่อยอดศึกษาในบริบทและพื้นที่อื่นได้ คำสำคัญ : หม้อนน้ำและแจกันแห่งความอุดมสมบูรณ์, จิตรกรรมฝาหนัง, อีสาน  
ผู้เขียน
617220010-6 น.ส. เชาวณา ไข่แก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0