2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Prevalence and multidrug resistance of Enterococcus species isolated from chickens at slaughterhouses in Nakhon Ratchasima Province, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กันยายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Veterinary World Journal 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Ex-Veterinary Officer, Department of Animal Husbandry, Gujarat State, India 
     ISBN/ISSN 2231-0916 
     ปีที่ 10-11-2022 
     ฉบับที่ 15 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 2535-2542 
     บทคัดย่อ Background and Aim: Enterococcus is a commensal bacteria found in humans and animals, which can cause human nosocomial infections. One of the most contaminated enterococcal sources is poultry meat. Therefore, this study estimated the prevalence and antimicrobial resistance (AMR) profile of Enterococcus from chickens and their meat products at local slaughterhouses in Nakhon Ratchasima Province, Thailand. Materials and Methods: From January 2021 to March 2022, 558 samples from 279 cloacal swabs and breast meat were collected from 31 local slaughterhouses in the area. Then, the samples were screened for Enterococcus using modified de Man, Rogosa, and Sharpe agar. Next, selected Gram-positive, catalase-negative, and cocci-shaped colonies were investigated for enterococcal confirmation using Enterococcosel Agar (EA). We also cultivated the samples directly on EA. However, the disk diffusion method was used to investigate positive Enterococcus resistance profiles to 16 antimicrobial agents. Finally, selected phenotypic multidrug-resistant (MDR) Enterococcus isolates were further assessed to identify AMR genes by polymerase chain reaction. Results: Investigations showed that the prevalence of Enterococcus isolates from the chicken cloacal swabs and meat samples were 29.75% (83/279) and 28.32% (78/279), respectively. Most Enterococcus positive isolates were resistant to colistin, followed by cefoxitin, cephalexin, and streptomycin. These isolates also showed a prevalence of MDR species (65.22%; 105/161) and 66 patterns. Furthermore, selected MDR Enterococcus (MDRE) from cloacal swabs and breast meat were positive for the resistant extended-spectrum beta-lactamase TEM genes at 71.43% (20/28) and 78.26% (18/23), respectively, whereas other AMR genes detected in the selected MDR enterococci from the cloacal swabs and breast meat were beta-lactamase TEM (blaTEM [0%, 1.96%]), Class 1 integrase (intI1 [14.28%, 0%]), colistin (mrc–1 [3.57%, 0%]), and vancomycin (vanA [14.28%, 0%]). Conclusion: This study indicated that phenotypic MDRE correlated with extended-spectrum beta-lactamase TEM gene presence, leading to an AMR reservoir that can be transferred to other bacteria. 
     คำสำคัญ antimicrobial agents, antimicrobial resistance, Enterococcus species, multidrug resistance, poultry. 
ผู้เขียน
627180001-9 ว่าที่ ร.ต. ภัทรกิติ เนินชัด [ผู้เขียนหลัก]
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0