2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มีนาคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
     ISBN/ISSN ISBN:2586-923x(print) , ISSN:2630-0362(Online) 
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า 393 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ เครือข่าย,การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา,ไฟป่าและหมอกควัน,อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
ผู้เขียน
635280016-6 นาย พิษณุ ใบเข็ม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0