2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แรงจูงใจและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันในองค์การของทันตบุคลากรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มีนาคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารทันตาภิบาล Thai Dental Nurse Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
     ISBN/ISSN ISSN 0857-880X 
     ปีที่ 34 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แรงจูงใจและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันในองค์การของทันตบุคลากรในจังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรในการวิจัย คือ ทันตบุคลากร จำนวน 183 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ได้จำนวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 12 คน ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านทุกข้อคำถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 และได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึง 13 มกราคม 2566 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมระดับแรงจูงใจ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความยึดมั่นผูกพันในองค์การของทันตบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 (S.D.=0.44), 4.02 (S.D.=0.53) และ 4.04 (S.D.=0.64) ตามลำดับ โดยพบว่า แรงจูงใจและปัจจัยแห่งความสำเร็จโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูงและระดับปานกลางกับความยึดมั่นผูกพันในองค์การของทันตบุคลากรในจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ r=0.712, (p-value<0.001), r=0.644, (p-value< 0.001) ตามลำดับ ทั้งนี้พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านการเชื่อมโยงระหว่างสถานบริการในเครือข่ายเดียวกัน ปัจจัยค้ำจุนด้านสภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจด้านความสำเร็จในการทำงาน และปัจจัยค้ำจุนด้านสถานภาพของวิชาชีพสามารถพยากรณ์และมีผลต่อความยึดมั่นผูกพันในองค์การของทันตบุคลากรในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้อยละ 58.6 R2=0.586, (p-value<0.001) 
     คำสำคัญ แรงจูงใจ, ปัจจัยแห่งความสำเร็จ, ความยึดมั่นผูกพันในองค์การ, ทันตบุคลากร  
ผู้เขียน
645110044-1 น.ส. วิริยา มูลพิศูจน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0