2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Fentanyl for labour pain management: a scoping review 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 ตุลาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร BMC Pregnancy and Childbirth 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Fentanyl; Labour pain; Scoping review 
ผู้เขียน
637110030-5 Mr. KYAW LWIN SHOW [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0