2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Feasibility and readiness to implement Robson classification to monitor caesarean sections in public hospitals in Myanmar: Formative research 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มกราคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PLOS Global Public Health 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (PubMed Central) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร PLOS  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Feasibility; Readiness; Robson classification; caesarean section; Myanmar; formative research 
ผู้เขียน
637110030-5 Mr. KYAW LWIN SHOW [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0