2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Modern Urban Park Produced by the Complex Social Relations of Chinese City in the Early Republic of China: Jiangbei Park in Chongqing, China, 1927 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มีนาคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Logistics, Informatics and Service Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Success Culture Press 
     ISBN/ISSN 2409-2665 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า 421 
     บทคัดย่อ This article aims to study the intrinsic relationship between the complex social relations in the urban space of Chongqing, China in 1927, and the spatial characteristics of Jiangbei Park, which is based on Lefebvre's view that "Space is permeated with social relations; it is not only supported by social relations, but it is also producing and produced by social relations." So, the result research in the paper mainly involves two aspects: 1). The complex social relationship in the urban space of China and Chongqing in 1927, both of them were in the period of turbulent social change. 2). How Jiangbei Park, as a new type of space symbolizing urban modernization, was produced by the social relations and what unique spatial characteristics it presented. The data of the above two aspects are collected from the historical literature and historical images, such as the documents of Chongqing government during the Warlord period and the Republic of China period. From the theories of urban sociology, landscape design and space design, the data analysis in the article is according to the social relations, motivation, and construction process of Jiangbei Park, as well as the spatial characteristics of the park, such as its space pattern, functional planning, and landscape imagery. Thus, the paper reveals the mutual relationship between the complex social relations in the urban space of China and Chongqing in 1927, and the spatial characteristics of Jiangbei Park, with the former, molded the latter, while the spatial characteristics of the latter profoundly represented the complexity of the former. 
     คำสำคัญ Modern urban park / Chinese urban modernization / The production of space / Jiangbei Park / Jiangbeicheng, Chongqing, China 
ผู้เขียน
617220028-7 Ms. Li RAO [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0