2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ องค์ประกอบของการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 เมษายน 2566 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ และงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) 
     สถานที่จัดประชุม หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 เมษายน 2566 
     ถึง 28 เมษายน 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2566 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 154 -162 
     Editors/edition/publisher สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เป็นการวิจัยเอกสารดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบของวัฒนธรรมเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน จำนวน 6 แหล่ง เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของวัฒนธรรมเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน และ 2) ยืนยันองค์ประกอบของวัฒนธรรมเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น หาคุณภาพด้วยวิธีตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา หาความเที่ยงของเครื่องมือโดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การวางแผนสู่ความสำเร็จ 2) การสร้างอัตลักษณ์ 3) ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 4) ความเชื่อและค่านิยมร่วม 
ผู้เขียน
645050088-4 นาย โอภาส บุญเลี้ยง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0