2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Prevalence of Long Covid condition and its associated PM2.5 exposure 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร EnvironmentAsia  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE) 
     ISBN/ISSN ISSN: 1906-1714; Online ISSN: 2586-8861 
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน september
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Long COVID is a newly emerged condition characterized by persistent symptoms affecting multiple bodily systems in patients with COVID-19. This study intended to determine the prevalence of chronic COVID and its associated risk factors, particularly PM2.5 exposure. This cross-sectional investigation was conducted in the Northeast of Thailand with 710 participants who had recovered from COVID-19. Using a generalized linear mixed model, the associations were determined. The incidence of Long COVID was 64.79 %. Participants exposed to PM2.5 at 38-50μg/m3 were at increased risk of developing Long COVID (adjusted odds ratio [AOR]= 2.04, 95%CI: 1.36-3.06), exposed to PM2.5 for more than one hour per day (AOR=1.89, 95%CI: 1.30-2.75), exposed to PM2.5 until experiencing abnormal symptoms (AOR=1.71, 95%CI: 1.19-2.45), not wearing a face mask to prevent PM2.5 exposure (AOR=1.61, 95%CI: 1.10-2.36), living in urban areas (AOR=2.45, 95%CI: 1.66-3.62). Other significant covariates included the gender and age. People with COVID-19 exhibited a high prevalence of chronic COVID conditions. Exposure to PM2.5 increases the risk of developing Long COVID significantly. Additionally, efforts should be taken to prevent PM2.5 exposure. 
     คำสำคัญ Long COVID, Post-Covid, PM 2.5, Airpollution 
ผู้เขียน
637110016-9 น.ส. รจิตรา นววงศ์อนันต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0