2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ หัตถกรรมงานจักสานหวายบ้านบุทม ตำบลเมืองที จังหวัดสุรินทร์ สู่งานออกแบบสร้างสรรค์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม กาการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมการวิจัย ครั้งที่ 5 “ศิลปะสร้างโลก” The National Academic Conference on Fine and Applied Arts Research (ART CREATE THE WORLD) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 13 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2562 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 589 - 600 
     Editors/edition/publisher Fine and Applied Arts Research /2562-FAR5/Faculty of Fine And Applind Arts/Khon Kaen University 
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษารูปแบบลวดลายจักสานหวาย บ้านบทุ ม ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์ 2.ออกแบบเครื่อง ประดับตกแต่งภายใน จากงานจักสานหวาย การศึกษาเพื่อหารูปแบบ ลวดลาย งานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานหวายในภาคสนาม ตามขอบเขตพื้นที่ศึกษา โดยเน้นกระบวนการวิจัยด้านศิลปกรรม วัฒนธรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ จากกระบวนการสังเคราะห์ขึ้นจากประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของผู้วิจัย และประสบการณ์ที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามจากการสัมภาษณ์และการบันทึกข้อมูล รวมถึงการได้นำองค์ความรู้ใหม่ ด้านรูปแบบและลวดลายงานหัตถกรรมเครื่องจักสานหวาย ที่นำประยุกต์ใช้ได้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าหัตกรรมเครื่องใช้ประดับตกแต่ง เป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนาการต่อยอดภูมิปัญญา เพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์งานหัตถกรรมเครื่องสานหวาย ให้มีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวทางอีกประการหนึ่งที่จะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น อย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นจากการสร้างระบบนิเวศ น􀄞ามาสร้างหัตกรรมจักสานหวายเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจ􀄞าหน่าย เกิดความสมดุลของกระบวนการผลิตด้านทรัพยากรวัตถุและทรัพยากรแรงงาน การสร้างสินค้าหัตกรรมท้องถิ่นของเมืองบ้านบุทม ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและสากลสืบไป 
ผู้เขียน
607220017-1 นาย อัษฎางค์ รอไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0