2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Nobiletin resolves left ventricular and renal changes in 2K‑1C hypertensive rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 พฤษภาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Scientific Reports 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ์Nature  
     ISBN/ISSN 2045-2322 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน ่ีืมิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า 9289 
     บทคัดย่อ This study investigated the efects of nobiletin on cardiorenal changes and the underlying mechanisms involved in two-kidney, one-clip (2K-1C) hypertension. 2K-1C rats were treated with nobiletin (15 or 30 mg/kg/day) or losartan (10 mg/kg/day) for 4 weeks (n= 8/group). Nobiletin (30 mg/kg) reduced high levels of blood pressure and circulating angiotensin II and angiotensin-converting enzyme activity in 2K-1C rats. Left ventricular (LV) dysfunction and remodelling in 2K-1C rats were alleviated in the nobiletin-treated group (P< 0.05). Nobiletin reduced the upregulation of Ang II type I receptor (AT1R)/ JAK (Janus kinase)/STAT (signal transducer and activator of transcription) protein expression in cardiac tissue of 2K-1C rats (P< 0.05). The reduction in kidney function, and accumulation of renal fbrosis in 2K-1C rats were alleviated by nobiletin (P< 0.05). Overexpression of AT1R and NADPH oxidase 4 (Nox4) protein in nonclipped kidney tissue was suppressed in the nobiletin-treated group (P< 0.05). The elevations in oxidative stress parameters and the reductions in antioxidant enzymes were attenuated in 2K-1C rats treated with nobiletin (P< 0.05). In summary, nobiletin had renin-angiotensin system inhibitory and antioxidant efects and attenuated LV dysfunction and remodelling via restoration of the AT1R/JAK/STAT pathway. Nobiletin also resolved renal damage that was related to modulation of the AT1R/Nox4 cascade in 2K-1C hypertension. 
     คำสำคัญ
ผู้เขียน
637070010-2 นาย เมธี เอี่ยมพานิชกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 3