2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติทรอมโบนสำหรับผู้เรียนทรอมโบนระดับเริ่มต้นโดยใช้แนวคิดการสอนแบบดาลโครซ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 มิถุนายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อ พัฒนาชุดการเรียนรู้ทรอมโบนพร้อมสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทรอมโบนในระดับเริ่มต้นในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้แนวคิดการสอนแบบดาลโครซเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินผลก่อนเรียน/ประเมินผลระหว่างเรียน/ประเมินผลหลังเรียน/แบบสังเกตการณ์ระหว่างเรียน โดยมี กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนทรอมโบนในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 7 คนแล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากเอกสาร/วรรณกรรม/แบบสังเกตการณ์/อื่นๆ มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลวิเคราะห์ข้อมูลทักษะปฏิบัติทรอมโบนของนักเรียนทั้ง 7 คน โดยการให้นักเรียนประเมินทักษะการปฏิบัติทรอมโบนตนเองทั้งก่อน และระหว่างเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 46.8 คะแนน ระหว่างเรียนคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77 คะแนน 2) ผลวิเคราะห์ข้อมูลทักษะปฏิบัติทรอมโบนโดยผู้วิจัยประเมินทักษะการปฏิบัติทรอมโบนของนักเรียนทั้งก่อน และระหว่างเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 35.9 คะแนน ระหว่างเรียนคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 88.3 คะแนน 3) วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนชุดแบบฝึกหัดหลังเรียนในบทที่ 10 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 75.7 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 แสดงว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 4) คะแนนหลังเรียนด้านทฤษฎีนักเรียนทุกคนสามารถตอบคำถามแบบอัตนัยได้ถูกต้องทั้งหมด 5) ข้อมูลจากการสังเกต และประเมินนักเรียนระหว่างเรียนนักเรียนทุกคมีพัฒนาการทักษะทางด้าน บันไดเสียง บันไดเสียงโครมาติก และ อาร์เปโจ, แบบฝึกหัดเทคนิคและคำที่ใช้ในการตัดลิ้น, ลิปสเลอร์ และ แบบฝึกหัดและเทคนิคการตัดลิ้นเพิ่มเติม อยู่ในเกณฑ์ที่พัฒนาได้รวดเร็ว และ ระบบหายใจ, การออกเสียงโดยใช้เฉพาะเมาส์พีช, ระบบสไลด์ของทรอมโบน ยังมีข้อผิดพลาดจากการลืมตัวแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พัฒนาได้รวดเร็ว 
     คำสำคัญ ชุดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติทรอมโบน / แนวคิดการสอนแบบดาลโครซ / ผู้เรียนทรอมโบน 
ผู้เขียน
625220015-3 นาย ภูมิพัฒน์ เพ็งทา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0