2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การพัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติทรอมโบนสำหรับผู้เรียนทรอมโบนระดับเริ่มต้นโดยใช้แนวคิดการสอนแบบดาลโครซ 
Date of Acceptance 8 June 2023 
Journal
     Title of Journal วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     Standard TCI 
     Institute of Journal งานวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN  
     Volume 20 
     Issue
     Month พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
     Year of Publication 2023 
     Page  
     Abstract งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อ พัฒนาชุดการเรียนรู้ทรอมโบนพร้อมสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทรอมโบนในระดับเริ่มต้นในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้แนวคิดการสอนแบบดาลโครซเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) มีเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินผลก่อนเรียน/ประเมินผลระหว่างเรียน/ประเมินผลหลังเรียน/แบบสังเกตการณ์ระหว่างเรียน โดยมี กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนทรอมโบนในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 7 คนแล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากเอกสาร/วรรณกรรม/แบบสังเกตการณ์/อื่นๆ มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลวิเคราะห์ข้อมูลทักษะปฏิบัติทรอมโบนของนักเรียนทั้ง 7 คน โดยการให้นักเรียนประเมินทักษะการปฏิบัติทรอมโบนตนเองทั้งก่อน และระหว่างเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 46.8 คะแนน ระหว่างเรียนคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77 คะแนน 2) ผลวิเคราะห์ข้อมูลทักษะปฏิบัติทรอมโบนโดยผู้วิจัยประเมินทักษะการปฏิบัติทรอมโบนของนักเรียนทั้งก่อน และระหว่างเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 35.9 คะแนน ระหว่างเรียนคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 88.3 คะแนน 3) วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนชุดแบบฝึกหัดหลังเรียนในบทที่ 10 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 75.7 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 แสดงว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 4) คะแนนหลังเรียนด้านทฤษฎีนักเรียนทุกคนสามารถตอบคำถามแบบอัตนัยได้ถูกต้องทั้งหมด 5) ข้อมูลจากการสังเกต และประเมินนักเรียนระหว่างเรียนนักเรียนทุกคมีพัฒนาการทักษะทางด้าน บันไดเสียง บันไดเสียงโครมาติก และ อาร์เปโจ, แบบฝึกหัดเทคนิคและคำที่ใช้ในการตัดลิ้น, ลิปสเลอร์ และ แบบฝึกหัดและเทคนิคการตัดลิ้นเพิ่มเติม อยู่ในเกณฑ์ที่พัฒนาได้รวดเร็ว และ ระบบหายใจ, การออกเสียงโดยใช้เฉพาะเมาส์พีช, ระบบสไลด์ของทรอมโบน ยังมีข้อผิดพลาดจากการลืมตัวแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พัฒนาได้รวดเร็ว 
     Keyword ชุดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติทรอมโบน / แนวคิดการสอนแบบดาลโครซ / ผู้เรียนทรอมโบน 
Author
625220015-3 Mr. PHUMIPHAT PHENGTHA [Main Author]
Fine and Applied Arts Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation false 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0